• Historie nemocnice

Stavba nymburské nemocnice byla dokončena v roce 1881 a 14. prosince jí byl udělen příslušným c. k. ministerstvem statut veřejného všeobecného ústavu.

31. ledna 1882 byla nemocnice vysvěcena a pojmenována „Okresní nemocnice korunního prince Rudolfa v Nymburce“ a provoz byl slavnostně zahájen dne následujícího.

Osobní zásluhu na vzniku nemocnice má tehdejší okresní starosta pan Josef Seigerschmiedt a o další rozšiřování se postaral jeho nástupce pan Josef Hampl, statkář v Bobnicích.

Nemocnice začínala s dvaceti lůžky, ale hned v dalším roce byla rozšířena na padesát. Lékařskou péči obstarávali dva lékaři: dr. Brzorád a dr. Baštecký, ošetřovatelská péče spočívala na bedrech milosrdných sester Řádu svatého Karla Boromejského.

První rok bylo hospitalizováno 409 osob, pak počty strmě stoupaly až na 1614 v roce 1892. Nemocnice se rychle rozrůstala, byla přistavěna pitevna, prádelna a izolační pavilon a v roce 1897 byla nemocnice rozšířena o celé křídlo s operačními sály.

Roku 1905 končí své působení první dva lékaři nymburské nemocnice. Vystřídali je dr. Komárek a dr. Šrámek (pozdější význačná lékařská i veřejně činná osobnost našeho města).

V témže roce proběhla velká rekonstrukce a modernizace, ale již tehdy se ozývaly stížnosti na nedostatek místa v nemocnici, která patřila mezi vyhledávané. Již v roce 1907 rozhodl zemský výbor a c.k.místodržitelství o nutnosti stavby nemocnice úplně nové, ale chyběly prostředky i vůle. Totéž se opakovalo v euforii prvních let po druhé světové válce, ale z týchž důvodů se realisticky přešlo zpět k přístavbám a adaptacím. Nemocnice se tím rozvíjet nepřestala, jen pokračovala metodami spíše evolučními než revolučními.

V roce 1914 nastupuje první lékařka MUDr. M. Nováková. Další se objeví až za dlouhých 13 let (gynekoložka MUDr. Horová-Rybáčková).

V letech 1914-6 se přistavěla administrativní budova, upravovaly se budovy ostatní, nemocnice byla připojena k elektrické, vodovodní a kanalizační síti.

Za první světové války si nemocnice musela přibrat do své péče lazaret pro raněné vojáky, zřízený v nymburské sokolovně. Přestavba doznívá během celé války i krátce po ní, tedy i v dobách největší nouze.

Rok 1923 přinesl nemocnici velkou a drahou novinku, kterou do té doby mívaly jen velké ústavy, zakoupenou díky subvenci ministerstva zdravotnictví: rentgenový přístroj.

V roce 1928 získává nemocnice svůj první sanitní automobil od červeného kříže a na jeho provoz přispívá město. Druhá sanitka se objeví až za války.

Postupně přibývá zdravotnických pracovníků, tíha péče již neleží na dvou lékařích, řádových sestrách a pomocnicích, jimž se tehdy říkalo „služky“. V roce 1934 má nemocnice 4 lékaře, 6 světských ošetřovatelek, 4 úředníky, zahradníka, topiče, kuchařku a 11 až 14 osob dalšího pomocného personálu.

Primář Komárek odchází do důchodu v roce 1936 a nastupuje primář MUDr. Antonín Rufer. Nedostatečná kapacita nemocnice je pociťována již jako kritická a věci se začínají hýbat. Rozsáhlá přestavba proběhla v letech 1939 – 1943: nová kotelna, pavilon chirurgie, vodoléčba, adaptace hospodářské budovy. Nová prostorová dispozice umožnila začít členit nemocnici na obory. V roce 1943 přestává být monoprimariátem, operační obory se oddělují od konzervativních. Na jedné straně tak vzniká chirurgie (s gynekologií a porodnicí) v čele s primářem Ruferem, na druhé straně interna (s infekcí a pediatrií), kde se vedení v říjnu 1943 ujímá primář MUDr. Adolf Toman.

Pak ovšem přišel „vítězný únor“ 1948, od něhož se odvíjí likvidace zdravotního pojištění a vznik státního zdravotnictví. Tento totalitní proces je dovršen k 1.12.1951, a tak se i naše nemocnice stává součástí monolitu OÚNZ.

V poválečných letech se bourají některé budovy, jejichž povážlivý stav hyzdí nemocnici při pohledu z Boleslavské ulice. Na místě jedné je dnes parkoviště, na místě druhé nová vrátnice.

Roku 1951 byl zrušen infekční pavilon a začal se přestavovat na dětské oddělení. Prvním primářem se stal MUDr. Čestmír Falta. Nemocnice tehdy dosáhla kapacity 245 lůžek.

V následujícím roce nastoupil nový primář ženského oddělení MUDr. Alois Drápal. Pracoviště mělo 20 lůžek gynekologických a 26 porodnických.

Roku 1956 vzniklo oddělení krční-nosní ušní (ORL) s 26 lůžky (zrušené roku 2005) v čele s primářem MUDr. Bořivojem Šedivcem. Počet lůžek nymburské nemocnice tak vyšplhal na 315.

Rok 1963 přinesl zvýšení počtu lůžek na 320. Primář Rufer odchází do důchodu a vedení na dalších 22 let přebírá jeho žák MUDr. Zdeněk Weiss.

V roce 1967 byla dokončena přestavba porodnice a zejména totální rekonstrukce dětského pavilonu. Tehdy zahajuje i provoz ambulance pro plicní choroby se snímkováním ze štítu. Plicní oddělení, historicky navazující na dávnou činnost Masarykovy ligy proti tuberkulóze, se tak stěhuje do nemocnice a stává se její součástí. Vedoucím lékařem je MUDr. Schwarz, pracující ve městě již od roku 1942.

Pak nadešel rok 1968, doba zmarněných nadějí, čas tanků a krátce poté „šakalích let“ normalizační reakce. Doba plýtvání talenty a odchodů lidí, kteří pro své občanské postoje trpěli profesně. A nestrádali jen oni. Jejich exodus postihl i nemocnici.

Léta 1969-70 jsou jinak ve znamení především úprav infrastruktury, spuštění kotelny, spalovny, adaptace stravovacího provozu a pracoviště hospodářsko-technické služby.

V roce 1969 vzniká nelůžkové anestesiologické oddělení (primář Moc). Končí éra, kdy chirurgové podávají sami anestezii. Do nemocnice současně nastupuje první rehabilitační lékařka (dr. Hykyšová).

Další stavební vlna nastala v letech 1974-5, kdy se přestavuje centrální laboratoř. Je zorganizována dopravní zdravotní služba s celkem 17 vozidly, vybavenými radiofonními prostředky. Z bývalé márnice se v této době stává oddělení patologické anatomie. Jeho primářkou se stala MUDr. Soňa Vodičková a je jí dodnes.

Následovala výstavba stavba polikliniky Velké Valy (1975-9), kde po rekonstrukci z let 2002-3 dnes sídlí vedení nemocnice, biochemická laboratoř a některé ambulance.

V období 1977-8 se modernizuje rentgenové oddělení, na interně vzniká jednotka intenzívní péče (JIP) a rozšiřuje se počet lůžek pro riziková těhotenství. Kapacita nemocnice tím dále stoupá a v roce 1980 kulminuje na 329 lůžcích.

V roce 1982 vyhořela budova zvaná „dřevák“, v němž bylo 28 interních lůžek, a její přestavba, trvající čtyři roky, dala interně její dnešní podobu.

V rámci vyhlášené akce reprofilizace, čili změny lůžkové struktury, se v roce 1985 snížil počet akutních lůžek ve prospěch nově vytvořeného padesátilůžkové oddělení pro dlouhodobě nemocné (vedoucí lékař dr. Šubrta). Tato LDN fungovala až do roku 1999, kdy se přestěhovala do nemocnice v Městci Králové.

V roce 1986 se ambulantní provozy nemocnice přesunuly do nově otevřené polikliniky v Okružní ulici.

Začátek devadesátých let přinesl rozsáhlé změny. Na konci roku 1992 byly zrušeny Okresní ústavy národního zdraví a nemocnice získaly právní subjektivitu. Tehdy vznikla organizace s názvem Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení (NaSZZ) Nymburk.

V roce 1991 se ve zdravotnickém provozu objevují počítače, nejprve na jednotlivých odděleních, v roce 1999 pak zasíťované do integrovaného nemocničního informačního systému. V tom roce proběhla i velká rekonstrukce dětského oddělení, o 6 let později zrušeného.

Epochálním momentem z hlediska úrovně nemocnice byl nákup počítačového tomografu (CT) v roce 2000 za pomoci dotace města Nymburka ve výši 17 mil. Kč. V diagnostice se tak začal psát nový letopočet ku prospěchu našich nemocných. Otevřela se možnost podrobně a jednoznačně zobrazit onemocnělé či poraněné lidské orgány a posunout se na zcela novou úroveň v rozpoznávání nádorových onemocnění, úrazů (zejména mozkových a páteřních) nebo cévních mozkových příhod.

Poslední velký modernizační skok učinila nemocnice stavbou komplexu moderních operačních sálů, centrální sterilizace a mezioborové jednotky intenzívní péče. Tato nová dominanta nemocnice byla dokončena v roce 2004 a uvedena do provozu v červnu 2005. Ve stejné době bohužel z vyššího rozhodnutí zaniklo lůžkové oddělení dětské a ušní-nosní-krční. Počet lůžek se od té doby stabilizoval na 201.