Tiskové prohlášení vedení Nemocnice Nymburk s.r.o. k článku uveřejněnému v Nymburském deníku v pondělí 3.12.2012

nemocnice

Vedení nemocnice Nymburk se tímto důrazně ohrazuje proti informacím uvedeným v pondělním článku Nymburského deníku pod názvem Spojí se nemocnice v Městci a Nymburce? Lidem se to nelíbí….

Není pravdou, že by Nemocnice Nymburk byla v existenční a smluvní  nejistotě, jak se v článku nepravdivě uvádí.

Nemocnice Nymburk se dohodla se Svazem zdravotních pojišťoven a VZP na pětiletém rámcovém kontraktu. Jednotlivé zdravotní pojišťovny již začaly na základě této dohody zasílat Nemocnici Nymburk rámcové smluvy na období od 1.1.2013 do 31.12.2017, které jsou v souladu s těmito ujednáními.

K dané problematice postavení Nemocnice Nymburk je třeba dále uvést následující.

Malé a střední nemocnice chtějí-li nadále fungovat jsou nuceny přistoupit ke strukturálním opatřením, To znamená zvýšit atraktivitu nemocnice, zajistit získávání nových pacientů a zajišťování návazné zdravotní péče pro pacienty velkých nemocnic. Vzhledem k respektování tohoto ekonomického stavu , NN aktivně prosazuje strategii integrace jejímž je cílem vytvoření silné a významné organizační struktury z existujících ZZ v regionu , která této spolupráce bude schopna.

Další aktivita , personální, věcná a technická  schopnost naší nemocnice pokrýt tyto regiony nabídkou komplexních  služeb pojištěncům v rámci nově nastavených pravidel poskytování zdravotní péče, bude spočívat v možnosti zajištění fungování nejen již nasmlouvané akutní péče, ale i následné specializované ošetřovatelské a intenzivní dlouhodobě péče.

Jak je uvedeno ve   strategií rozvoje Nemocnice Nymburk jsou právě tyto kroky  trendovým chováním našeho zdravotnického zařízení reflektujícím na ekonomickou situaci ve zdravotnictví  danou limitací zdrojů na úhradu péče – hlavně v regionech.

V horizontu několika málo dnů bude NN dále realizovat svou strategii směřující ke komplexnosti poskytovaných zdravotnických služeb v regionu Nymburska, Milovicka, Brandýska a Českobrodska včetně spolupráce s pražskými nemocnicemi na kraji spádové oblasti.

Z výše uvedeného vyplývá, že spojení s NMK je jen částí realizace strategie rozvoje nymburské nemocnice –  ne její existenční podmínkou .Bez aktivního zapojení zdravotnických zařízení v tvorbě koncepce poskytování zdravotní péče v regionu  totiž  může dojít k realizaci stávající nejasné a problematicky prosazované koncepce MZ , která v důsledku může vést až k destrukci sytému zdravotnictví v regionech, což není a nemůže být v zájmu pacientů ani zaměstnanců našeho regionu.

Vedení Nemocnice Nymburk v souvislosti s výše uvedeným, odpovědně konstatuje, že  v projektových úvahách integrační strategie Nemocnice Nymburk je  považováno za důležité postavení  městské funkce Nemocnice MK v oblasti dostupnosti minimálně základních zdravotnických oborů pro město MK a okolí. Z toho důvodu se jeví vhodná a účelná forma spolupráce NN a NMK, která by vedla až k integraci obou nemocnic do jednoho zdravotnického zařízení, jež by přineslo výhodu možnosti, využití existujících smluv obou nemocnic, koordinace, případně přesunu zdravotní péče mezi oběma zařízeními s cílem ekonomické prosperity a samostatnosti, zachování pracovních míst   – a posílení  vyjednávací pozice společného subjektu – s ohledem na jeho velikost -  ve vztahu k zdravotním pojišťovnám. Společný podnik by pak maximálně využil stávající kapacity obou zařízení. Značným přínosem by mohla být i vzájemná výpomoc při mimořádných krátkodobých provozních výpadcích  fungování odborných pracovišť obou nemocnic.

NN nebyla iniciátorem vzniku společného zdravotnického zařízení a výše popsaná strategie integrace pouze s Nemocnicí Městec Králové není pro naši nemocnici existenčním nutností nebo východiskem. I přes to vedení NN na žádost členů pracovní skupiny MK započalo práce na tvorbě stanovisek ke způsobu integrace a procesu fůze.

Totéž vedení Nemocnice Nymburk aktuálně, po prostudování článku v Nymburském deníku a ostatních ohlasech, však  konstatuje,  že současná situace kolem možného partnerského spojení nemocnice Nymburk a nemocnice v Městci Králové, nedovoluje pokračovat v zahájených jednáních o propojení obou nemocnic. a to až  do doby než dojde k vyřešení názorových neshod vedení nemocnice  a akcionářů v NMK formou usnesení zastupitelstva Města Městec Králové o případném rozhodnutí obě zdravotnická zařízení spojit.

Vnímáme, že toto rozhodnutí není jednoduché, plně se ztotožňujeme s názorem, že zdravotnická zařízení,  dosahující tak vysokých známek kvality jak od pacientů tak od odborných společností, by měla nadále plnit svou roli v plném rozsahu poskytované péče, ale nutnost respektování ekonomických  podmínek panujících ve zdravotnictví je neúprosné.

Vedení Nemocnice Nymburk  touto cestou gratuluje  nemocnici v Městci Králové k výsledku, dosaženého v rámci celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2012“ v části finančního zdraví nemocnic za období let 2010 a 2011 a přeje nemocnici v MK hodně úspěchů v její další činnosti.

V Nymburce 5.12.2012
JUDr. Alice Opočenská
ředitelka Nemocnice Nymburk s.r.o.