• Regulační poplatky

Informace pro pacienty o způsobu úhrady regulačních poplatků v Nemocnici Nymburk

Stručně z metodiky MZ ČR pro vybírání regulačních poplatků Úhrada regulačních poplatků se týká pouze pacientů, jejichž péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění (netýká se např. samoplátců či pacientů se smluvním zdravotním pojištěním). Týká se pacientů z Evropské unie, jejichž péče bude hrazená prostřednictvím zdravotní pojišťovny v ČR.

Ambulance

 • 30 Kč – nevybírají se
 • 90 Kč – vybírají se v době pohotovosti

Při ošetření v době pohotovostní služby, tj. ve všední den mimo řádné ordinační hodiny příslušných ambulancí nebo v době od 17:00 do 7:00, o víkendech a svátcích po celých 24 hod. Platí všichni pacienti (i mladší 18 let). Poplatek je úhradou za ošetření během pohotovostní služky. Pokud je ošetření na více ambulancích v rámci zdravotnického zařízení, poplatek se hradí pouze na první z nich.

Hospitalizace

 • 100 Kč – nevybírají se

V nemocnici regulační poplatky lze hradit

 • hotově či bezhotovostně na recepci v den ošetření (žádáme pacienty o platbu odpovídající výší hotovosti, tj. při ambulantním ošetření neplatit bankovkami vysoké hodnoty) nebo na základě vystavené výzvy k úhradě z ambulance v den vyšetření či následně do 8 dnů od vyšetření;
 • v pokladně nemocnice (vedle recepce) v pracovní dny v době 9:00 – 11:00, 12:00 – 13:30, 14:00 – 15:00 hodin;
 • převodem na základě vystavené výzvy k úhradě nejdéle do 8 dnů po ošetření.

V případě jakéhokoliv osvobození od úhrady regulačního poplatku je pacient povinen předložit platný odpovídající doklad.

Žádné poplatky se neplatí

1) jde-li o pojištěnce:

 • umístěné v dětských domovech
 • umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (na základě rozhodnutí soudu)
 • umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním
 • umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (na základě rozhodnutí soudu)

2) jde-li o pojištěnce:

 • svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině

3) jde-li o pojištěnce, jimž je poskytována péče:

 • při ochranném léčení nařízeném soudem (osvobození od úhrady se týká pouze péče poskytované v rámci výkonu ochranného léčení, při ošetření s jinou dg., např. chřipka či úraz se reg. poplatek hradí)

4) při umístění pojištěnce z důvodu stanovených zvláštním zákonem bez jeho souhlasu do ústavní péče, vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce v ústavní péči souhlas soud při výkonu zabezpečovací detence

5) jde-li o pojištěnce při:

 • léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit
 • nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení
 • nařízených karanténních opatření k zajištění ochrany veřejného zdraví

6) při předložení rozhodnutí, oznámení či potvrzení o hmotné nouzi – nesmí být starší 30 dnů

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

7) při posuzování zdravotní způsobilosti pojištěnce k odběru tkání a orgánů, při odběru tkání a orgánů a při dispenzární péči o pojištěnce po odběru tkání a orgánů podle transplantačního zákona

8) jde-li o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud pojištěnci po úhradě ubytování a stravy činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu, méně než 800,- Kč nebo pokud nemá žádný příjem. Tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb

9) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci (je jedno zda do vlastního zařízení či bude odvezen k hospitalizaci do jiného zařízení).