• Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
poverenec@nemnbk.cz

Obecné podmínky provozování kamerového systému

 1. V souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informujeme návštěvníky areálu Nemocnice o existenci a provozování kamerového systému v areálu Nemocnice.
 2. Správce osobních údajů monitoruje vymezené prostory na základě Oprávněného zájmu z důvodu ochrany majetku před protiprávním jednáním jakož i ochrany majetku a zdraví osob. 
 3. Účelem provozování kamerového systému je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce osobních údajů  (všeobecná ochrana majetku, ochrana před krádeží, před zneužitím, řešení škod a náhrad z pojištění).
 4. V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) Nařízení, správce osobních údajů uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu ochrany majetku správce osobních údajů, zaměstnanců a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele (tj. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů a dalších osob).

Způsob zpracování osobních údajů

 1. Jednotlivé kamery jsou umístěné prostorách areálu Nemocnice označeným příslušným upozorněním
 2. Záznamy kamerového systému jsou správcem osobních údajů uchovávány po nezbytně nutnou dobu, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.
 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Zpracování obrazu z kamerového systému.
 4. Kamerový systém je správcem osobních údajů využíván pouze ve veřejných prostorách správce. V místech, která jsou určena k soukromým účelům (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.
 5. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
 6. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze správce osobních údajů a jím pověření zaměstnanci s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak).
 7. O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 8. Prostor, který je monitorován, je označen zřetelným nápisem umístěným před vstupem.
 9. Předávání osobních údajů z kamerového systému je umožněno pouze orgánům činným v trestním řízení, orgánům činným v přestupkovém řízení, soudům a pojišťovnám, za účelem zajištění oprávněného zájmu organizace.
 10. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím a správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.
 11. Práva subjektů údajů jsou popsána zde.