• Vnitřní řád Nemocnice Nymburk

Vážená paní, vážený pane,
srdečně Vás vítáme v Nemocnici Nymburk a zároveň děkujeme za projevenou důvěru. Snahou
všech našich zaměstnanců je poskytnout Vám zdravotní péči na profesionální úrovni, se
svědomitým, citlivým a ohleduplným přístupem. Pro zlepšení Vašeho zdravotního stavu
uděláme v každém případě maximum.
Budeme rádi za Váš pozitivní přístup k léčbě a za dodržování tohoto Vnitřního řádu, který je
závazný pro všechny pacienty Nemocnice Nymburk.
Po celou dobu Vašeho pobytu se o Vás bude starat tým zdravotníků, kterým můžete důvěřovat,
a na které se můžete kdykoliv obrátit.
V Nymburce dne 1. 1. 2022

 

Tento vnitřní řád Nemocnice Nymburk (dále jen „vnitřní řád“) upravuje, v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon“),
práva
a povinnosti pacientů Nemocnice Nymburk (dále též „nemocnice“) v souvislosti s jejich
hospitalizací.
Podle § 41 odst. 1 písm. b) zákona, je pacient povinen se tímto vnitřním řádem řídit.
Nerespektování pravidel stanovených tímto vnitřním řádem může v odůvodněných případech
vést až k odmítnutí přijetí pacienta do péče nebo k jejímu ukončení dle § 48 odst. 2 písm. d)
zákona.
Po dobu hospitalizace v nemocnici o pacienta pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních
zdravotnických pracovníků, kteří pod odborným vedením primáře oddělení stanovují
diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným
vedením staniční či vedoucí sestry. Péče bude poskytována na náležité odborné úrovni.
Pacient je po celou dobu hospitalizace povinen chovat se ohleduplně k ostatním pacientům a
jejich právům, nenarušovat jakkoli svůj léčebný režim ani léčebný režim ostatních pacientů a
umožnit zdravotnickému personálu plnění jejich pracovních povinností. Otázky tímto vnitřním
řádem výslovně neupravené se řídí domácím řádem jednotlivých oddělení nebo jiným interním
předpisem Nemocnice Nymburk, případně rozhodnutím příslušného vedoucího zdravotnického
pracovníka.

1 Příjem pacienta

1.1 Úkony v souvislosti s příjmem

V souvislosti s příjmem pacienta je třeba nejprve vyřešit administrativní činnosti potřebné k
zahájení hospitalizace. Pacient je buď přijímán na doporučení svého obvodního lékaře nebo bez
doporučení. Není-li pacientovi již známo, kdo je jeho ošetřujícím lékařem, je mu tato informace
sdělena po uložení na lůžko, nejpozději však další den. Ošetřující lékař bude odpovídat za
pacientův individuální léčebný postup.
Pacient musí být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém
zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Lékař
následně příjme pacienta k hospitalizaci, přičemž pacient je povinen prokázat svoji totožnost
občanským průkazem. Při přijetí k hospitalizaci bude pacient vyzván lékařem k vyslovení
souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb: „Souhlas s hospitalizací“. U pacientů nesvéprávných
nebo v bezvědomí se hospitalizace řeší podle platných právních norem. Vyslovení souhlasu je
požadováno v písemné formě.
V souvislosti s některými diagnostickými a léčebnými výkony a anestézií lékař informuje o jejich
průběhu a současně vyžaduje podepsání tzv. Informovaného souhlasu. Máte však také právo
názor změnit a zákrok odmítnout. Lékař Vás bude informovat o zdravotních důsledcích Vašeho
rozhodnutí. V případě Vašeho odmítnutí péče je nutné, abyste za přítomnosti svědka
podepsal/a odvolání souhlasu „Negativní revers“.

1.2 Osobní věci pacienta

Při přijetí do nemocnice si pacient uloží své šaty na vyhrazené místo určené ošetřovatelským
personálem příslušného oddělení.
Má-li pacient při přijetí do nemocnice u sebe větší částku peněz, cenné předměty, je nutné, aby
je proti potvrzení předal k úschově. Proti témuž potvrzení mu tyto předměty budou navráceny
při propuštění. Jen v tomto případě potvrzeného převzetí k úschově může pacient uplatňovat
vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát. Je-li to možné, doporučujeme pacientům
tyto předměty ponechat doma.
V nemocnici je všem osobám zakázáno uchovávání jakýchkoliv zbraní (střelných, bodných – vč.
kapesního nože, apod.

1.3 Informace o lécích

O lécích, které pacient užívá nebo si přináší z domova, je povinen při příjmu informovat
ošetřujícího lékaře. Přinesené léky pacient odevzdá ošetřujícímu personálu, který je zaeviduje a
uloží na určené místo. Bez vědomí ošetřujícího lékaře pacient nesmí užívat žádné přinesené
léky.
Pokud odmítnete léky předat, je Vaší povinností je zabezpečit proti neoprávněnému užití jinou
osobou a nesete zodpovědnost za následky případného zneužití druhou osobou.

1.4 Nadstandardní péče a péče v ekonomický náročnější variantě

Nemocnice Nymburk nabízí možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích. Jedná se
o nadstandardní pokoje s lepší výbavou, tj. např. polohovacím lůžkem, sociálním zařízením,
televizorem, připojením na internet, ledničkou, rychlovarnou konvicí, ev. fénem. Poplatky za
nadstandardně vybavené pokoje nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejich
využití je možné za příplatek dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách
nemocnice nebo dostupného k nahlédnutí na požádání.
Možnost ubytování v nadstandardně vybavených pokojích je omezena jejich kapacitou. Aby si
pacienti mohli být jisti, že jim budeme moci tuto službu poskytnout, doporučujeme rezervaci
nadstandardního pokoje před nastoupením k hospitalizaci. V případě objednávání během
příjmu nemůžeme dostupnost této služby zaručit.
Na gynekologicko-porodnickém lze provést rezervaci pouze v případě plánovaného císařského
řezu či indukce porodu, ostatní rezervace jsou prováděny v čase příjmu na oddělení.
O možnostech poskytování zdravotní péče v ekonomicky náročnější variantě s finančním
podílem pacienta na požádání pacienta informuje ošetřující lékař.

2 Pobyt pacienta v nemocnici

2.1 Léčebný režim

V průběhu hospitalizace se postupuje v souladu s individuálním léčebným postupem.
Individuálním léčebným postupem se rozumí poskytování zdravotních služeb, včetně
jednotlivých zdravotních výkonů, v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi,
včetně jejich možných variant a metod. Součástí individuálního léčebného postupu je zejména
diagnostická rozvaha, návrh léčby, včetně léčebně rehabilitační péče a doporučení dalšího
postupu při poskytování zdravotních služeb.
Součástí individuálního léčebného postupu je i léčebný režim, kterým se rozumí soubor
opatření, která podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy
životního stylu.
Léčebný režim stanoví v rámci individuálního léčebného postupu ošetřující lékař. Není-li dále
stanoveno nebo ošetřujícím lékařem určeno jinak, je pacient povinen dbát v rámci léčebného
režimu níže uvedených pravidel.
Je zakázáno požívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a pacient má
povinnost podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech
vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.
Kouření ve všech prostorách (vnitřních i venkovních) Nemocnice Nymburk je zakázáno a
v případě nedodržování tohoto zákazu může být hospitalizace ukončena bez ohledu na
zdravotní stav pacienta (vzhledem k tomu, že jsou v areálu nemocnice umístěny rozvody
kyslíku, hrozí v kombinaci s kouřením nebezpečí výbuchu).
Součástí léčebného režimu je i dodržování hygienických pravidel. Pacient je povinen udržovat
lůžko a prostory Nemocnice Nymburk, v nichž je hospitalizován nebo oprávněn se pohybovat v
čistotě, a to přiměřeně ke svému zdravotnímu stavu.
Pacient má právo kdykoli požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o stavu, průběhu a účelu
hospitalizace a o minulých nebo plánovaných léčebných postupech.
V případě závažných pochybností o průběhu hospitalizace, léčebném režimu nebo kvalitě
poskytovaných zdravotních služeb má pacient právo se obrátit s podnětem na primáře
oddělení, nebo náměstka léčebně preventivní péče, či hlavní sestru. Pacient je rovněž oprávněn
vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, a to za podmínek
stanovených zákonem.
Pokud úmyslně či při zřejmém porušení povinností pacienta způsobíte škodu na nemocničním
zařízení, budete požádáni o její úhradu.

2.2 Stravování

Stravovací režim je určován ošetřujícím lékařem. Strava, není-li ošetřujícím lékařem určeno
jinak, se podává třikrát denně, v časech, které se řídí domácím řádem jednotlivých oddělení.
Pacienti, kteří mají k dispozici vlastní (donesenou) stravu nebo nápoje, jsou povinni dotázat se
na vhodnost jejich konzumace ošetřujícího lékaře, případně zdravotní sestry. Donesené
potraviny musí být označeny jménem pacienta a uloženy v lednici pro pacienty. Potraviny jsou
pravidelně kontrolovány ošetřovatelským personálem a nemocnice si vyhrazuje právo na
likvidaci potravin s prošlou dobou použitelnosti a neoznačených jménem.
Pacient má možnost zakoupit si potraviny v nemocničním bistru, není-li to v rozporu s léčebným
postupem nebo pokynem ošetřujícího lékaře. Otevřeno je denně od 07:00 do 14:00 hod.
Je zakázáno skladovat potraviny na nočním stolku a okně.

2.3 Denní režim a noční klid

Denní režim, včetně vizit, závisí na provozních podmínkách jednotlivých oddělení a je určen
jejich domácím řádem. S denním režimem daného oddělení bude pacient seznámen při
nastoupení k hospitalizaci. Dodržování denního režimu dle domácího řádu oddělení je součástí
léčebného režimu. Noční klid může být z důvodu nepřetržitého provozu narušen. Noční klid je
obvykle od 22.00-5.30 hod.

2.4 Přítomnost zákonného zástupce a osoby blízké

V souladu s tímto vnitřním řádem a jinými právními předpisy (za předpokladu, že nedochází
k narušení poskytování zdravotních služeb a respektování práv ostatních pacientů – např.
z důvodu ochrany jejich soukromí) má pacient právo na:
• nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným
zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí
soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.
• nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným
zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s
omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí
zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.
• přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené.
O tom, zda je poskytnutí zdravotních služeb narušeno, může rozhodnout ošetřující lékař nebo
primář oddělení.

2.5 Návštěvy

Pacient je oprávněn přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s tímto
vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů a nenarušuje
poskytování zdravotních služeb. Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 13.00 do 18.00.
Nemocnice je oprávněna návštěvy pacientů dočasně omezit nebo zakázat, zejména z
epidemiologických nebo hygienických, provozních, či jiných závažných důvodů.
Domácí řád jednotlivých oddělní může čas a podmínky návštěv upravit odchylně dle potřeb a
specifik jednotlivých oddělení.
Personál má právo v případě naléhavé situace návštěvu přerušit.

2.6 Duchovní služby

Při poskytování zdravotní péče se zaměstnanci nemocnice snaží respektovat hodnotový systém
pacientů. Pacienti mohou projevit přání hovořit s osobou, která uspokojí jejich duchovní či
náboženské potřeby. V případě zájmu o tyto služby se obraťte na vrchní sestru, která
zprostředkuje návštěvu duchovního. Pro tyto účely poskytujeme služby paní kaplanky, Mgr.
Petry Lorenzové.

2.7 Používání mobilních telefonů a elektrických zařízení

Používání mobilního telefonu je během hospitalizace dovoleno s některými omezeními. Je třeba
vypnout mobilní telefon před každým vyšetřením a ošetřením, stejně jako před vizitami. Dále je
zakázáno používat mobilní telefon v blízkosti elektronických zdravotnických přístrojů. Ostatní
vlastní elektrická zařízení může pacient používat pouze se souhlasem ošetřujícího personálu.
Pacient je zodpovědný za funkční technický stav vlastního el. přístroje.

2.8 Přítomnost studentů v průběhu hospitalizace

V rámci nemocnice probíhá pod dohledem plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků
příprava studentů – budoucích zdravotnických pracovníků na výkon povolání. Pacient má právo
zakázat přítomnost studentů při poskytování zdravotních služeb, a to před zahájením
hospitalizace nebo kdykoli v jejím průběhu. Pacient má rovněž právo odmítnout přítomnost
osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb během hospitalizace přímo zúčastněny.

2.9 Přítomnost psa se speciálním výcvikem

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa vodicího psa nebo
asistenčního psa, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost
psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to za následujících podmínek. Pacient je schopen sám
nebo prostřednictvím další osoby zajistit běžnou péči o psa, příslušné oddělení má vhodný
prostor pro držení takového psa spolu s pacientem a přítomnost psa povolí primář příslušného
oddělení s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména hygienickým podmínkám a právům
ostatních pacientů.

2.10 Dříve vyslovené přání

Dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách může pacient pro případ, kdy by se dostal
do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s
poskytováním zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas
vyslovit předem – tzv. Dříve vyslovené přání.
Nemocnice bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, při splnění níže uvedených
podmínek:
• v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve
vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen
vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas
• bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to
lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo
jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným
podpisem pacienta.
Pokud pacient při přijetí k hospitalizaci předloží písemnou formu s úředně ověřeným podpisem,
je jeho kopie vložena do zdravotnické dokumentace pacienta. Originál písemné formy zůstává
pacientovi.
Dříve vyslovené přání nebude respektováno:
• pokud od doby jeho vyslovení došlo k poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto
přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil
souhlas s jejich poskytnutím. O nerespektování dříve vysloveného přání se zaznamenají
do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi
• nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti
• jeho splnění by mohlo ohrozit jiné osoby (předmětem dříve vysloveného přání nemůže
být např. zákaz léčení infekčního onemocnění)
• pokud v době, kdy nemocnice neměla k dispozici dříve vyslovené přání, byly započaty
takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti
Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené
způsobilosti
k právním úkonům.

3 Propuštění pacienta

Při propouštění z hospitalizace v Nemocnici Nymburk Vás ošetřující lékař poučí o dosavadním
průběhu léčení a o dalším jeho plánovaném postupu. Zároveň Vás vybaví propouštěcí zprávou a
předepsanými léčivy na dobu nezbytně nutnou (3 dny). Do tří dnů od propuštění z hospitalizace
jste povinni navštívit Vašeho praktického lékaře a předložit mu propouštěcí zprávu za účelem
konzultace dalšího léčebného postupu.
Po ukončení hospitalizace je pacient povinen uhradit všechny poplatky, za poskytnuté zdravotní
služby nehrazené ze zdravotního pojištění a odevzdat veškeré předměty zapůjčené nemocnicí.
O sanitním transportu pacientů, kteří se nejsou sami schopni dopravit do místa bydliště nebo
jiného určeného místa, rozhoduje při propuštění ošetřující lékař.
V případě, že pacient není schopen, ze zdravotních důvodů, se o sebe po propuštění z
nemocnice sám postarat, může toto sdělit ošetřujícímu lékaři nebo ošetřovatelskému
personálu. Nemocnice může v odůvodněných případech zprostředkovat řešení pomocí zajištění
domácí ošetřovatelské péče nebo jiné vhodné formy následné péče.
Na jednotlivých odděleních mají navíc pacienti k dispozici i domácí řády těchto oddělení s
dalšími informacemi.