• Sociální péče

Sociální péče je určena pacientům Nemocnice Nymburk, u kterých pominul akutní stav nemoci a již nevyžaduje ústavní lůžkovou péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, zhoršeného zdravotního stavu, zdravotního postižení, věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni zvládnout negativní sociální důsledky vlastními silami.

Sociální péče je uskutečňována ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky, rodinou pacienta, v součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb pacienta.

Při své činnosti dodržujeme základní etické principy, základní lidská práva pacienta, závazné právní normy.

Ne vždy se přání pacienta a přání rodiny při řešení sociální situace shodují. Nejsou-li dány zvláštní důvody, vždy respektujeme rozhodnutí pacienta. Sociální a zdravotní služby mohou být poskytovány pouze na základě informovaného souhlasu pacienta a pokud pacient není soudem omezen na svéprávnosti ve smyslu ust. § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze postupovat proti jeho vůli (se zákonnými výjimkami). S ohledem na uvedené je Nemocnice Nymburk v případě odlišného zájmu plně svéprávného pacienta a jeho rodiny povinna respektovat rozhodnutí pacienta, a to i za předpokladu, že je toto rozhodnutí v rozporu s rozhodnutím rodinných příslušníků pacienta. Takový postup je plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Co zajišťujeme:

  • zprostředkování zdravotních služeb (překlady do léčeben dlouhodobě nemocných či zařízení následné péče, rehabilitačních zařízení, hospiců zajištění agentur domácí ošetřovatelské péče, domácí nebo pobytové hospicové péče),
  • zprostředkování služby sociální péče (zajištění pečovatelské služby, odlehčovací služby, sepisování žádostí do domovů pro seniory nebo zdravotně postižené apod.),
  • sociálně právní poradenství pacientům, kteří požádají o poradenskou pomoc (sociální dávky, příspěvek na péči, dlouhodobé ošetřovné apod.),
  • sociální intervence či prevence (azylové domy, noclehárny, charitní šatník, pomoc při zajištění dokladů apod.),
  • zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Pacienti se na sociální pracovníky mohou obrátit sami nebo prostřednictvím zdravotnických pracovníků oddělení, na kterém jsou hospitalizováni. Není třeba žádné doporučení, služby jsou bezplatné.
Příbuzným pacientů se k jednání se sociálními pracovníky doporučujeme objednat, jen tak se Vám budou moci v domluveném čase nerušeně věnovat.

 Kontakt:

Slámová Jitka
Sociální pracovnice
702 055 506
slamova.jitka@nemnbk.cz

 

Mgr. Roman Šplíchal
Sociální pracovník
734 117 579
splichal.roman@nemnbk.cz