• Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolte, abychom vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Odchod blízké osoby bývá většinou nečekaný a zastihne Vás zpravidla nepřipravené. Rádi bychom Vám ulehčili Vaši situaci poskytnutím informací, jak postupovat a co je třeba bezprostředně zařídit.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je informován nejbližší příbuzný nebo osoba blízká, která je uvedena v informovaném souhlasu s hospitalizací. Informaci podává zpravidla telefonicky ošetřující lékař, či lékař ve službě na oddělení, na kterém byl pacient hospitalizován. Tělo zesnulého zůstává na tomto oddělení nejméně 2 hodiny po úmrtí, následně je transportováno na
oddělení patologie. Kontaktovaná osoba je zároveň vyzvána k převzetí pozůstalosti.

Pozůstalost

Pozůstalost bude vydána na oddělení, kde došlo k úmrtí, a to na základě ověření totožnosti pozůstalého. Je třeba mít připraven občanský průkaz. Zároveň Vám bude předán List
o prohlídce zemřelého, část B2: osoba zajišťující pohřbení pro pohřební službu.

Předány Vám mohou být:

 • osobní věci (např. mobilní telefon) do celkové hodnoty menší než 5 000 Kč (tuto částku odhaduje zdravotnický personál příslušného oddělení, proto se může lišit s následným odhadem odborníka),
 • hygienické potřeby,
 • oblečení,
 • finanční hotovost do 1 000 Kč,
 • klíče (pokud má pozůstalý stejné trvalé bydliště jako zemřelý).

K předání těchto věcí je oprávněná staniční sestra nebo službu konající sestra příslušného
oddělení.

Předat Vám nemůžeme:

 • osobní věci a cennosti do celkové hodnoty větší než 5 000 Kč (prsteny, řetízky, náramky, drahé kovy, počítač, platební karty apod.),
 • finanční hotovost nad 1 000 Kč,
 • klíče (pokud nemá osoba blízká zemřelého stejné trvalé bydliště jako zemřelý).

Tyto předměty předá staniční sestra sociální pracovnici Nemocnice Nymburk a jsou
uchovány v trezoru nemocnice, o čemž sociální pracovnice podá písemnou zprávu v místě
příslušnému soudu.

Dědické řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním
dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Veškerá
pozůstalost, která je předmětem dědického řízení, se vydává pozůstalým až po předložení
pravomocného rozhodnutí místně příslušného soudu a po předchozí telefonické domluvě
se sociální pracovnicí.

Pohřební služba

 • Zvolte si pohřební službu, která následně zahájí sama komunikaci s naší nemocnicí za účelem předání těla zesnulého.
 • V pohřební službě zajistěte smuteční obřad, případně vystavení těla zemřelého.
 • Pro zajištění smutečního obřadu budete potřebovat tyto doklady/věci:
  – občanský průkaz (cestovní pas u cizinců) objednavatele pohřbu,
  – list o prohlídce zemřelého, část B2: osoba zajišťující pohřbení (dostali jste v nemocnici),
  – rodný a oddací list zesnulé osoby (jsou-li k dispozici),
  – oblečení pro zemřelého,
  – fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.

Pracovní volno s náhradou mzdy

 • 2 dny při úmrtí manžela/manželky (druha/družky), dítěte + 1 den k účasti na pohřbu (potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele vystaví na požádání pohřební služba),
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče, sourozence, rodiče a sourozence manžela/manželky
 • + 1 den, jestliže zajišťujete pohřeb uvedených osob (potvrzení pro zaměstnavatele vystaví na požádání pohřební služba),
 • nezbytně nutnou dobu (nejvýše 1 den) k účasti na pohřbu prarodiče, vnuka/vnučky nebo prarodiče manžela/manželky či jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale
  žila se zemřelým v době úmrtí v jedné domácnosti + 1 den, jestliže zajišťujete pohřeb uvedených osob (potvrzení pro zaměstnavatele vystaví na požádání pohřební služba).

Pohřebné

Sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:

 • mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti,
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě).

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku od dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři. Potřebné
informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci státní podpora (mpsv.cz).

Úmrtní list

Úmrtní list Vám do jednoho měsíce vystaví matrika obecního úřadu, v jehož obvodu osoba zemřela. Úmrtní list obdrží objednatel pohřbu doporučeně poštou, případně si jej může vyzvednout osobně na příslušné matrice.

Starobní (invalidní) důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela. Částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá řízení o pozůstalosti.

Pojištění

Pokud měl zeamřelý uzavřenou životní pojistku nebo penzijní připojištění, zažádejte příslušnou pojišťovnu o vyplacení pojistného. K tomuto je nutno doložit úmrtní list a smlouvu pojištěného.

Kompenzační pomůcky

Dodavateli se vrací: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky. V případě, že nevíte, kdo zemřelému tyto pomůcky dodal, obraťte se
na jeho zdravotní pojišťovnu. Nevrací se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Vdovský/vdovecký/sirotčí důchod

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podrobné informace získáte na důchodovém oddělení okresní správy sociálního zabezpečení v místě svého bydliště.

Další užitečné informace pro pozůstalé

Předání dokladů:

 •  občanský průkaz – pokud si jej neponechá matrika, na jejíž území k úmrtí došlo, odevzdejte OP na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého,
 • řidičský průkaz – odevzdejte na dopravní inspektorát,
 • karta pojištěnce – odevzdejte na příslušnou pojišťovnu,
 • cestovní doklady – odevzdejte orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části), případně matričnímu úřadu nebo
  nejbližšímu útvaru policie,
 • vojenská knížka – odevzdejte na obvodní vojenskou správu,
 • cizinci – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka
  občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie odevzdejte nejbližšímu útvaru policie.

Závěrem bychom rádi zmínili, že je dobré, pokud se ve Vaší rodině nebo mezi přáteli  nachází někdo, kdo Vám může poskytnout svoji pomoc nebo radu a aktivně se zapojit do organizace pohřbu. Kvalifikované poradenství v této oblasti nabízejí pracovníci pohřební služby či pracovníci veřejného pohřebiště. Provozovatelem veřejného pohřebiště může být
jednak obec, která veřejné pohřebiště provozuje v rámci své samostatné působnosti, dále jím může být registrovaná církev či náboženská společnost.

Přejeme Vám hodně sil v tomto těžkém období.

Tým Nemocnice Nymburk s.r.o.

Platnost od 22. 11. 2022