• Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení Nemocnice Nymburk s.r.o., včetně podmínek, za kterých provozuje svou činnost

Nemocnice Nymburk s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku dne 20. března 2009 a pod spisovou značkou C 151633 je vedená u Městského soudu v Praze.

sídlo: Nymburk, Boleslavská 425, PSČ 288 01
IČO: 287 62 886
registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 151633
statutární orgán: jednatel
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně

Předmět podnikání:

 • provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu lůžkové, ambulantní a komplementární zdravotní péče
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Organizační struktura

 • Valná hromada
 •  Jednatel
  • Asistentka jednatele
  • Manažer PR a marketingu
  • Manažer kvality
  • Úsek léčebně – preventivní péče
   • Chirurgické oddělení, včetně traumatologie
   • Interní oddělení
   • Oddělení ARIP
   • Gynekologicko-porodnické oddělení
   • Oddělení následné lůžkové péče
   • Radiodiagnostické oddělení
   • Oddělení klinické biochemie a hematologie
   • Rehabilitační ambulance a fyzioterapie
   • Oddělení patologie
  • Úsek ošetřovatelské péče
   • Vrchní sestry
   • Recepce
   • Sanitáři
   • Sociální pracovnice
   • Centrální sanitáři
   • Asistent pro ochranu a podporu veřejného zdraví
   • Nutriční terapeut
  • Ekonomický úsek
   • Archiv
   • Finanční účtárna
   • Pokladna
  • Úsek ICT a úhrad zdravotní péče
   • ICT oddělení
   • Oddělení úhrad zdravotní péče
  • Personální náměstek
  • Obchodní úsek
   • Oddělení nákupu a veřejných zakázek
   • Sklad (prádla, SZM a MTZ)
   • Stravovací provoz
   • Oddělení zdravotnické techniky
  • Personální úsek
   • Personální oddělení
   • Mzdová účtárna
  • Technicko-provozní úsek
   • Oddělení údržby a provozu
    • Údržba
    • Velín
    • Úklid
   • Oddělení stavebních projektů
   • BOZP a PO
   • Likvidace odpadů
   • Dodávky energií a médií
  • Úsek ICT a ÚZP
   • Oddělení úhrad zdravotní péče
   • Oddělení informačních a telekomunikačních technologií

Adresa společnosti:
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Nymburk, Boleslavská 425, PSČ 288 01

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Žádost o informace, návrhy, podněty apod. lze podat ústně nebo písemně na adrese společnosti:

 • písemně u asistentky jednatele,
 • elektronicky na adrese reditelstvi@nemnbk.cz
 • prostřednictvím datové schránky – id schránky: nswpvbs
 • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Příjem žádosti a dalších podání:
Žádost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Nymburk s.r.o. obdržela.

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení Nemocnice Nymburk s.r.o. jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • nebo název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Nemocnice Nymburk s.r.o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Nemocnice Nymburk s.r.o. žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nemocnice Nymburk s.r.o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Nemocnice Nymburk s.r.o. o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí Nemocnice Nymburk s.r.o. žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí Nemocnice Nymburk s.r.o. žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytne.

Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, za obchodní tajemství

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne Nemocnice Nymburk s.r.o. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá jednatel Nemocnice Nymburk s.r.o. rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat:

 • písemně u asistentky jednatele,
 • elektronicky na adrese reditelstvi@nemnbk.cz,
 • prostřednictvím datové schránky id schránky: nswpvbs

ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Z položek sazebníku se použijí ty položky, které přicházejí v konkrétním případě v úvahu.

Výroční zprávy:

> Sbírka listin – Nemocnice Nymburk s.r.o.

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016