• Práva pacientů

Práva pacientů

 • Pacient má právo, aby mu byly veškeré zdravotní služby poskytovány pouze na základě jeho svobodného a informovaného souhlasu. Z tohoto pravidla mohou být výjimky stanoveny pouze zákonem.
 • Pacient má právo, aby mu byly zdravotní služby poskytovány na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
 • Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 • Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
 • Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo jednodenní péče.
 • Je-li pacient nezletilý, má právo na nepřetržitou přítomnost svého zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen.
 • Je-li pacient zbaven způsobilosti k právním výkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem.
 • Pacient má právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou určí, nebude-li přítomnost těchto osob v rozporu s vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 • Pacient má právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny částečně a o způsobu jejich úhrady.
 • Pacient má právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a osob připravujících se v Nemocnici Nymburk s.r.o. na výkon zdravotnického povolání, které jsou přímo zúčastněny na poskytování zdravotních služeb.
 • Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon zdravotnického pracovníka.
 • Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 • Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v české republice nebo osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který nenarušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav.
 • Pacient, který je nezletilý nebo je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, má právo požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, o které pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 • Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkým komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící či asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

Povinnosti pacientů

 • Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
 • Pacient je povinen řídit se vnitřním řádem.
 • Pacient je povinen uhradit Nemocnici Nymburk s.r.o. cenu poskytnutých zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny částečně, pokud mu tyto zdravotní služby byly poskytnuty s jeho souhlasem.
 • Pacient je povinen informovat pravdivě ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji svého zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Pacient je povinen nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi, osoba ze společné domácnosti, jiná osoba, která hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit nebo osoba, která žádá o poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, jsou povinni prokázat se občanským průkazem, jestliže to zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.

Charta práv dětí v nemocnici

 1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžaduje jejich stav, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
 2. Děti v nemocnici mají mít právo a neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
 3. Děti nebo jejich rodiče mají mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
 4. Děti nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
 5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.
 6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických a emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
 7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít sebou v nemocnici své věci.
 8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
 9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.
 10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

Tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace „National Association for the Welfare of Children in Hospital“ se sídlem v Londýně. Materiál v tomto znění podpořila Centrální etická komise při MZ ČR.