• Projekt „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Tento projekt byl předložen v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC 6.1.

Projekt je zaměřen na modernizaci vybavení a rozšíření Nemocnice Nymburk s.r.o. v souvislosti se zkvalitněním zdravotní péče na podporovaných oborech a pracovištích v návaznosti na připravenost a boj s COVID-19. Tohoto cíle bude dosaženo zásadní obnovou přístrojového vybavení a techniky a přístavbou a modernizací lůžkových oddělení s ohledem na zamezení šíření nákazy a posílení odolnosti nemocnice proti současným i potenciálním hrozbám.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatele zdravotní péče – Nemocnice Nymburk, s.r.o., s ohledem na potencionální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením přístrojového vybavení a techniky v rámci lékařských oborů a pracovišť, které jsou v rámci výzvy č. 98, specifického cíle 6.1. REACT-EU, podporovány a na jejichž podporu, rozvoj a modernizaci je cíleno. Dále dojde ke stavebním pracím spočívajících v přístavbě k pavilonu A (vznik a rozšíření lůžkových částí JIP, chirurgie a gynekologicko-porodnického oddělení). Realizována bude též modernizace přízemí budovy pavilonu A, kde vznikne lůžková část JIP. V rámci projektu již byly zrealizovány rekonstrukce a modernizace spočívající ve vzniku nezbytného zázemí personálu.

Specifické cíle projektu:

  • Zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Nymburk, s.r.o. v souvislosti s epidemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi.
  • Posílení vybavenosti Nemocnice Nymburk, s.r.o. v souvislosti s chybějícím vybavením.
  • Obnova zastaralé přístrojové techniky v Nemocnice Nymburk, s.r.o. v rámci podporovaných oborů.
  • Efektivnější poskytování diagnostické a lékařské péče.
  • Zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz.
  • Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci moderního přístrojového vybavení.
  • Zajištění izolačních kapacit lůžkových oddělení, lepší organizace práce, efektivnější rozložení a koncentrace kapacit.
  • Zvýšení předpokladů dodržet hygienické a epidemiologické požadavky proti šíření nakažlivých nemocí.

Na projekt je poskytována podpora z EU v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.