• Dlouhodobé ošetřování osobou blízkou v domácnosti

Zejména senioři neradi mění své sociální prostředí a uvítají péči v rodině. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je však fyzicky i psychicky náročná.
Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému. U terminálních pacientů v inkurabilním (nevyléčitelném) zdravotním stavu se od ledna 2022 nevyžaduje žádná předcházející hospitalizace. U ostatních pacientů se požadovaná doba hospitalizace zkracuje na 4 dny. Nově je možné vydat rozhodnutí o potřebě ošetřování do 8 dnů po ukončení hospitalizace.

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?

 • Nárok má pojištěnec (zaměstnanec nebo OSVČ), který nemůže vykonávat práci ani samostatně výdělečnou činnost z důvodu poskytování celodenní péče blízkému, kterému byla lékařem potvrzena potřeba dlouhodobé péče a který písemně souhlasí s tím, že ošetřující může péči poskytovat (okruh ošetřujících osob stanovuje zákon).
 • Nárok má zaměstnanec, kterému zaměstnavatel udělí písemný souhlas.
 • Podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je min. doba účasti na nemocenském pojištění, tj. min. 90 dní v předchozích 4 měsících (u zaměstnanců), 3 měsíce (u OSVČ).

Dlouhodobě pečujícím může být relativně široký okruh osob:

 • manžel/ka, registrovaný/á partner/ka,
 • příbuzný v linii přímé (tj. syn/dcera, pra/rodiče) s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc a jejich partneři (manžel/ka, registrovaný/á partner/ka), druh/družka ošetřované osoby nebo jiná osoba, pokud žijí ve společné domácnosti s ošetřovaným a mají s ním shodné místo trvalého pobytu minimálně 3 měsíce bezprostředně předcházející péči.

Jak dlouho má ošetřující nárok na podporu?

 • Maximálně 90 dní.
 • Po uběhnutí 90 dní vzniká nárok na dlouhodobé ošetřovné znovu až po 12 měsících.

Jak a kde žádat?

 • Ošetřovaná osoba (nebo pověřená osoba) požádá svého ošetřujícího nebo praktického lékaře o posouzení potřeby dlouhodobé péče.
 • Sám lékař není povinen aktivně pacienta informovat o dávce a koná na žádost pacienta nebo pečujícího.
 • U tzv. terminálních pacientů v inkurabilním zdravotním stavu se od ledna 2022 nevyžaduje žádná předcházející hospitalizace.
 • U pacientů, kteří nejsou v inkurabilním zdravotním stavu se požadovaná doba léčebné (nikoli diagnostické) hospitalizace od ledna 2022 zkracuje na 4 dny. Nově je možné vydat rozhodnutí o potřebě ošetřování i zpětně a to do 8 dnů po ukončení hospitalizace.
 • Pokud praktický lékař nebo odborný lékař vyhodnotí potřebu dlouhodobé péče (alespoň 30 dní), lékař vyplní tiskopis „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“. I. díl tiskopisu zašle OSSZ, II. a III. díl tiskopisu předá ošetřované osobě nebo jejímu zástupci.
 • Pečující osoba žádá dlouhodobé ošetřovné u zaměstnavatele pomocí tiskopisu „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ (OSVČ žádá u OSSZ), jehož součástí je i písemný souhlas ošetřované osoby. K žádosti je potřeba přiložit kopii “Potvrzení o vzniku potřeby dlouhodobé péče” (III. díl “Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče”).
 • Písemný souhlas zaměstnavatele je rovněž nutný. Zaměstnavatel souhlas udělit nemusí, pokud tomu brání vážné provozní důvody, které sdělí zaměstnanci písemně. Pokud jsou podle zaměstnance důvody neprokazatelné nebo nedostatečné, zaměstnanec se může obrátit na oblastní inspektorát práce.